Промишлено строителство - Благоустройствена инфраструктура

Благоустройствена инфраструктура за частния и обществен сектор

"Публична инфраструктура" е термин, който описва инфраструктура, собственост на обществеността или за обществено ползване и коренно се различава от частната инфраструктура по отношение на политика, финансиране, цели и т.н. Ние от "ЕИС - строителна компания" ООД работим по проекти за изграждане на  благоустройствена инфраструктура, както за частния, така и за обществения сектор.

Благоустройствената инфраструктура, включва почти всички направления на обществената и частна инфраструктури. Сферите на действие, които ЕИС ООД покрива в този сектор са:

  • Пътна инфраструктура - пътища, мостове, тунели;
  • Критичната инфраструктура - активи, необходими за поддържане на човешкия живот при бедствия и аварии;
  • Енергийната инфраструктура - пренос и съхранение на изкопаеми горива и възобновяеми източници;
  • Опасни отпадъци - характеристики, изхвърляне, обработка на опасни отпадъци;
  • Обществени поръчки за строителство - общинска инфраструктура, функции и агенции за поддръжка;
  • Твърди отпадъци - образуване, събиране, управление на отпадъци / битови отпадъци/;
  • Устойчива градска инфраструктура - технологии, архитектура, политика за устойчив начин на живот;
  • Водна инфраструктура - разпространението и поддръжката на водоснабдителните;
  • Инфраструктурата на отпадъчните води - отстраняване и третиране на отпадни води;