За компанията / Юридическа информация

Юридическа информация за "ЕИС - Строителна компания" ООД

"ЕИС - Строителна компания"  ООД е вписана в Регистъра на търговските дружества по ф.д. 8775/2004г. на Софийски градски съд.

Дружеството е класифицирано от Комисията към ЦПР на Камарата на строителите, като отговарящо на всички изисквания и е вписано в Централния Професионален Регистър на Строителя под Nо. 000318 / 12.01.2008 г. за основната си дейност - Строителство на жилищни и нежилищни сгради от високото строителство, прилежащата му инфарструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения и No 0176/27.11.2009 г. за разширение обхвата на дейността за строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническо строителство и опазване на околната среда. 

С протокол 0610/27.02.2014 година „ЕИС-Строителна компания” ООД притежава следните Удостоверения от Камара на строителите в България: 

  • Удостоверение I - ТV 013144 Първа група – от първа до пета категория строежи: Строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни и съобщителни мрежи и съоръжения; 
  • Удостоверение II- ТV 003522  Втора група – от първа до четвърта категория строежи: Строежи от транспортната инфраструктура; 
  • Удостоверение III- ТV 004041 Трета група – от първа до трета категория строежи: Строежи от енергийната инфраструктура;  
  • Удостоверение IV- ТV 006377 Четвърта група – от първа до четвърта категория: Строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническо строителство и опазването на околната среда; 
  • Удостоверение V- ТV 009155   Пета група: отделни видове СМР съгл. КИД