Хидротехническото строителство е това направление от строителното инженерство, което обхваща следните дейности:

Язовирни стени

Основните функции на язовирите са напотелна и водоснабдителна.

 Изграждане на язовирни стени;

Язовирните стени се изграждат на речното корито, с цел да препречат пътя на водата и да се образува изкуствено езеро. Изграждането на изкуствен бенд е съпътстван с отчитането на редица специфики. Инженерите трябва да се съобразят с много фактори като:

  •     водопропускваемост на околните скали и почви;
  •     сеизмична нарушеност на основата;
  •     максимални водни потоци;
  •     затлачване на язовира;
  •     въздействие върху риболова, горите и животинския свят;
  •     въздействие върху селищата;
  •     премахване на сгради и токсични материали от територията на бъдещия язовир;

Пречиствателни станции;

„ЕИС – строителна компания“ АД се ангажира с изграждане и монтаж на пречиствателни станции и системи, както и  въвеждането им в експлоатация. Предлагаме на своите клиенти най-доброто решение, съобразено с нуждите на сградата – от системи за рециклиране на водите (които намират чудесно приложение в автомивки, например) през събиране на дъждовни води за битови и поливни нужди, до изграждане на мащабни съоръжения.
Пречиствателните станции, които изграждаме са подходящи за битови  и промишлени нужди.

Укрепване на речни, морски брегове и свлачища;

В следствие на различни природни явления и климатични влияния, големи земни маси губят целостта си, което води до образуване на свлачища .За щастие, свлачищата  нямат внезапен характер, тоест, могат да бъдат предвидени и предотвратени с технически средства.
По същия начин седи и въпроса с укрепването на речни корита и морски брегове, поддали в следствие на придошла водна маса.

Корекция на реки;

Отводнителните системи и корекции на реки се правят с цел отклоняване и пренасочване на пътя на водата, когато има вероятност да засегне недвижима собственост или носи друга заплаха. Използват се различни начини за отводняване и отклоняване посредством бетонни плочи.