Информация за подаване на сигнали по вътрешния канал на „ЕИС – СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ“ АД съгласно Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения („ЗЗЛПСПОИН“)

Съгласно изискванията на ЗЗЛПСПОИН „ЕИС – СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ“ АД е изградило вътрешен канал за подаване на сигнали и за осигуряване на защита на лицата, които подават сигнали или публично оповестяват информация за нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз. Долупосочената информация ще Ви послужи за по-лесно запознаване с правилата за подаване на сигнали в „ЕИС – СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ“ АД. При възникнали въпроси можете да се свържете със служителите, отговарящи за разглеждането на сигнали, както и да получите допълнителна информация на интернет страницата на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД): www.cpdp.bg.

За какво може да се подаде сигнал?

По вътрешния канал на „ЕИС – СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ“ АД могат да бъдат подавани сигнали за нарушения и неправомерни практики, станали известни на сигнализиращото лице в работен контекст, в областите:

 1. общественото здраве;
 2. защитата на потребителите;
 3. защитата на неприкосновеността на личния живот и личните данни;
 4. сигурността на мрежите и информационните системи;
 5. нарушения на правилата на вътрешния пазар;
 6. българското законодателство относно конкуренцията;
 7. престъпление от общ характер;
 8. трудовото законодателство;
 9. други области, попадащи в приложното поле на ЗЗЛПСПОИН.

В чл. 3 и 4 от ЗЗЛПСПОИН са посочени приложното поле на ЗЗЛПСПОИН и изключенията от него, а в приложението към ЗЗЛПСПОИН се съдържа списък с актове, чието нарушаване също Ви дава право да подадете сигнал по този ред.

Важно!

По вътрешния канал на „ЕИС – СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ“ АД не могат да бъдат подавани сигнали за нарушения и неправомерни практики, които:

 1. касаят междуличностни конфликти, оплакване за нередности или неудовлетвореност на клиенти;
 2. не отговарят на изискванията на ЗЗЛПСПОИН и са извън приложното му поле, включително случаите, посочени в чл. 4 от ЗЗЛПСПОИН.

Кой може да подаде сигнал по този ред?

Лицата, които подават сигнал за нарушения, могат да бъдат:

 1. служител или друго лице, което полага наемен труд, независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансирането;
 2. бивши служители;
 3. самостоятелно заето лице, включително лице, което полага труд без трудово правоотношение
 4. подизпълнители или доставчици;
 5. доброволци и стажанти;
 6. съдружници;
 7. кандидати за работа;
 8. лица, които помагат на сигнализиращото лице и лица, посочени в сигнала за нарушение;
 9. всяко друго сигнализиращо лице, което подава сигнал за нарушение, станало му известно в работен контекст
 10. други категории лица, описани в чл. 5 на ЗЗЛПСПОИН.

По какъв начин може да подадете сигнал?

Може да подадете сигнал по един от следните начини:

 1. писмено чрез електронна поща до имейл адрес: v.mileva@eisbg.com. В този случай в заглавието на електронното съобщение задължително трябва да е отбелязано, че касае „сигнал за нарушение“ или „сигнал по ЗЗЛПСПОИН“.
 2. устно чрез телефонен разговор в рамките на работния ден на телефон номер: +359 889 15 05 13. В този случай подаденият сигнал се документира.
 3. устно чрез предварително уговорена лична среща с отговорен служител на място в офиса на „ЕИС – СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ“ АД. Отговорни служители в Дружеството са: Весела Милева и Алдин Кануров. С тях може да се свържете на горепосочените имейл адрес и телефонен номер.
 4. писмено чрез пощенска или куриерска пратка, изпратена до адрес: гр. София, ул. ,,Проф. Кирил Попов“ № 16В. В този случай на плика задължително трябва да е отбелязано, че касае подаване на „сигнал за нарушение“ или „сигнал по ЗЗЛПСПОИН“ и да посочите като конкретен получател някой от горепосочените служители, отговарящи за разглеждането на сигнали.

 

Какви са изискванията относно писмения сигнал?

При подаване на писмен сигнал до „ЕИС – СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ“ АД може да ползвате формуляра, одобрен от КЗЛД, или да подадете информацията в свободен текст. Екземпляр на формуляра може да свалите тук: https://www.cpdp.bg/?p=sub_rubric&aid=282

В случай че не използвате формуляра, служителят, получил и разглеждащ сигнала, ще се свърже с Вас при необходимост за попълване на липсващата информация и уточнение на неточностите.

Следва да имате предвид, че писмените сигнали трябва да бъдат подписани. При изпращане на сигнал чрез пощенска или куриерска пратка се поставя подпис на ръка, а за изпратени сигнали по електронна поща се ползва квалифициран електронен подпис (КЕП), ако имате такъв наличен. В случай че не разполагате с електронен подпис, изпращането на сигнала трябва да е по такъв начин, който да позволи да бъдете идентифицирани.

Важно!

Сигналът Ви не следва бъде анонимен – в такъв случай той не се разглежда! Достъп до Вашите данни ще има единствено лицето, което разглежда сигнала. Вашата самоличност може да бъде разгласена само с Вашето изрично писмено съгласие или когато това е необходимо заради разследвания от компетентните държавни и съдебни органи, като ще бъдете предварително уведомени за това.

Към сигналите може да приложите всякакъв вид информация, материали, документи и други доказателства, които биха помогнали за установяване на достоверността на твърденията в сигнала. При образувана проверка длъжностното лице има право да изисква от Вас и трети лица допълнителни сведения, да изслушва засегнатото лице, което, от своя страна, има право на възражение и на представяне на доказателства в защита на твърденията си. При необходимост от предприемане на действия със съдействието на държавен орган, сигналът може да бъде препратен на КЗЛД, за което ще Ви уведомим предварително.

В случай че сигналът Ви не отговаря на изискванията на закона, ще бъдете уведомени за това, като ще Ви бъде предоставена възможност в 7-дневен срок да отстраните допуснатите нередности. Ако нередностите не бъдат отстранени в този срок, сигналът заедно с приложените документи ще Ви бъдат върнати.

В случай че твърденията Ви се отнасят за нарушения, които са извършени преди повече от 2 години, то сигналът не подлежи на разглеждане.

Важно!

Сигнали, които съдържат очевидно неверни или заблуждаващи твърдения, се връщат с указание към подателя за поправка на твърденията и за отговорността, която той носи за набеждаване по чл. 286 от Наказателния кодекс, като е предвидена и глоба в чл. 45 от ЗЗЛПСПОИН в размер от 3000 до 7000 лв.

Какво се случва при устното подаване на сигнал?

При подаване на сигнал чрез предварително уговорена среща информацията по сигнала може да бъде попълнена лично от Вас във формуляра, който ще Ви бъде предоставен на място. Информацията може да бъде попълнена и от отговорния служител на Дружеството по време на срещата. В случай че формулярът се попълва от отговорния служител, то след попълването му служителят ще Ви го предостави за преглед на въведената информация и полагане на подпис при желание от Ваша страна.

При подаване на устен сигнал чрез телефонен разговор, отговорният служител за получаването на сигнала попълва информацията във формуляра вместо Вас, като пълно и точно възпроизвежда гласовото съобщение. В този случай попълненият формуляр се изпраща до посочен от Вас имейл адрес, за да можете да прегледате и потвърдите попълнената информация за сигнала.

В какъв срок се разглежда Вашият сигнал?

В 7-дневен срок след получаване на сигнала ще получите потвърждение от съответния отговорен служител, че сигналът Ви е приет. Ще Ви бъде предоставена и информация за уникален идентификационен номер (УИН) на сигнала. Ще бъдете уведомени за всички предприети действия по сигнала в 3-месечен срок след неговото получаване.

Кой е органът за външно подаване на сигнали?

Централния орган за външно подаване на сигнали е Комисията за защита на личните данни. Данните за контакт с Централния орган са:

 1. адрес: гр. София, бул. ,,Проф. Цветан Лазаров“ № 2,
 2. имейл: kzld@cpdp.bg.

Информация за реда и начина на подаване на сигнали до Централния орган за външно подаване на сигнали може да откриете на интернет страницата: www.cpdp.bg.