Юридическа информация за „ЕИС – Строителна компания“ AД

„ЕИС – Строителна компания“  AД е вписана в Регистъра на търговските дружества по ф.д. 8775/2004г. на Софийски градски съд.

Дружеството е класифицирано от Комисията към ЦПР на Камарата на строителите, като отговарящо на всички изисквания и е вписано в Централния Професионален Регистър на Строителя от 12.01.2008г. за основната си дейност – Строителство на жилищни и нежилищни сгради от високото строителство, прилежащата му инфарструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения.

С протокол 1799/05.10.2023г. „ЕИС-Строителна компания” AД притежава следните Удостоверения от Камара на строителите в България: 

  • Удостоверение I – ТV 011826 Първа група – Строежи по чл.137, ал.1, т.1, буква „М“, т.4, буква „Е“ и т.5, буква „Е“;
  • Удостоверение I – ТV 027384 Първа група – от първа до пета категория строежи: Строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни и съобщителни мрежи и съоръжения; 
  • Удостоверение II – ТV 008013 Втора група – от първа до четвърта категория строежи: Строежи от транспортната инфраструктура; 
  • Удостоверение III- ТV 009296 Трета група – от трета до пета категория строежи: Строежи от енергийната инфраструктура;  
  • Удостоверение IV- ТV 012260 Четвърта група – от първа до пета категория: Строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническо строителство и опазването на околната среда; 
  • Удостоверение V- ТV 018814 Пета група: отделни видове СМР съгласно КИД – 2008, сектор „Строителство“ с класове: 41.20; 42.11; 42.12; 42.13; 42.21; 42.22; 42.91; 42.99; 43.11; 43.12; 43.13; 43.21; 43.22; 43.29; 43.31; 43.32; 43.33; 43.34; 43.39; 43.91; 43.99; 80.20;