Юридическа информация за „ЕИС – Строителна компания“ AД

„ЕИС – Строителна компания“  AД е вписана в Регистъра на търговските дружества по ф.д. 8775/2004г. на Софийски градски съд.

Дружеството е класифицирано от Комисията към ЦПР на Камарата на строителите, като отговарящо на всички изисквания и е вписано в Централния Професионален Регистър на Строителя от 12.01.2008г. за основната си дейност – Строителство на жилищни и нежилищни сгради от високото строителство, прилежащата му инфарструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения.

С протокол 0887/25.02.2016г. „ЕИС-Строителна компания” AД притежава следните Удостоверения от Камара на строителите в България: 

  • Удостоверение I – ТV 011401 Първа група – Строежи по чл.137, ал.1, т.1, буква „М“, т.4, буква „Е“ и т.5, буква „Е“
  • Удостоверение I – ТV 021490 Първа група – от първа до пета категория строежи: Строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни и съобщителни мрежи и съоръжения; 
  • Удостоверение II – ТV 006367 Втора група – от първа до четвърта категория строежи: Строежи от транспортната инфраструктура; 
  • Удостоверение III- ТV 007266 Трета група – от първа до пета категория строежи: Строежи от енергийната инфраструктура;  
  • Удостоверение IV- ТV 010104 Четвърта група – от първа до пета категория: Строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническо строителство и опазването на околната среда; 
  • Удостоверение V- ТV 014896 Пета група: отделни видове СМР съгласно КИД – 2008 сектор „Строителство“